Selectează o Pagină

Contract vânzare casă cu teren

17.05.2020 | Informaţii utile

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părților contractante (vânzător, cumpărător) ;
  • actele de stare civilă ale părților contractante;
  • în cazul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă capacitatea acesteia de a încheia acte de dispoziție;
  • actul/actele de proprietate ale construcției ce face obiectul contractului de vânzare (care poate fi după caz: contract de vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare primire, hotărâre judecătorească definitivă, certificat de moștenitor, contract de schimb etc.);
  • autorizația de construire eliberată de primăria unității admnistrativ teritoriale căreia îi este arondată construcția-casă, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor eliberat de primăria unității admnistrativ teritoriale căreia îi este arondată construcția;
  • certificatul fiscal eliberat de către primăria unității admnistrativ teritoriale căreia îi este arondată construcția-casă, pe numele proprietarului.
  • încheierea de intabulare a construcției-casă;
  • extrasul de carte funciară pentru autentificare în vederea încheierii vânzării, acesta din urmă obținându-se prin intermediul notarului instrumentator;
  • certificatul de performanță energetică, eliberat de un inginer energetic atestat;
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților (energie electrică, gaze naturale).

În funcție de legislația specifică și de modificările legislative, în anumite cazuri ar putea fi necesare și alte acte.